Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website https://bootcampteam.com, alsmede bij de dienstverlening van Bootcamp Team. Bootcamp Team is gevestigd in Den Haag en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56949596.

Op grond van de AVG wordt Bootcamp Team in haar rol jegens de opdrachtgever aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Daarom vindt u in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens Bootcamp Team van u verwerkt en wat Bootcamp Team met deze persoonsgegevens doet.

Gebruik van onze diensten Wanneer u gebruik wenst te maken van onze diensten, dan vraagt Bootcamp Team u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van Bootcamp Team en worden gebruikt om de door u gevraagde dienstverlening aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Bootcamp Team. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming, tenzij Bootcamp Team daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Bootcamp Team.

 

De persoonsgegevens

Bootcamp Team kan persoonsgegevens van u verwerken/verzamelen wanneer u:

(a) De website bezoekt;

(b) De app download en via de app inlogt;

(c) Een proefles boekt via de website (https://bootcampteam.com);

(d) Een account aanmaakt via de website (https://bootcampteam.com);

(e) Een aankoop (een lidmaatschap of een strippenkaart) doet via de website (https://bootcampteam.com) of een product in onze web shop (https://shop.bootcampteam.com) koopt;

(f) Een training reserveert via de app of via de website (https://bootcampteam.com);

(g) Met ons contact opneemt via e-mail of ons contactformulier;

 

Bootcamp Team verwerkt de volgende persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van de dienstverlening:

(a) bij het bezoeken van de website: IP-adres;

(b) bij het inloggen via de app: IP-adres;

(c) bij het aanvragen van een proefles: voornaam, achternaam, hoe je Bootcamp Team hebt gevonden, e-mailadres, telefoonnummer, wachtwoord, locatie training, datum training;

(d) Bij het aanmaken van een account: bij het aanvragen van een proefles maakt de gebruiker automatisch een account aan;

(e) Bij het doen van een aankoop: aanhef, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, rekeningnummer;

(f) Bij het reserveren van een training: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, locatie training en datum training;

(g) Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief: e-mailadres;

(h) Bij het contact opnemen: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, vraag/bericht;

 

De AVG-grondslagen

Bootcamp Team verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 

Grondslag 1 - Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Het doel van de overeenkomst is gericht op het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening.

 

Grondslag 2 – Toestemming

Wij vragen toestemming aan u voor het gebruiken van uw persoonsgegevens. Deze toestemming vragen wij door het daartoe bestemde vakje aan te kruisen onderaan het aanmeldformulier bij het aanmaken van een account (dit gebeurd bij het aanvragen van een proefles op de website). Daarnaast is in de algemene voorwaarden onder andere het volgende opgenomen:

“Bootcamp Team verbindt zich onder de voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst in opdracht van de deelnemer persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst en in lijn met de doeleinden die daarmee samenhangen. Bootcamp Team zal de deelnemer op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, de soort persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en de rechten en verplichtingen van Bootcamp Team tegenover de betrokkenen, voor zover dit niet reeds in deze algemene voorwaarden, de privacyverklaring of de onderliggende overeenkomst is genoemd.”

De verwerkersovereenkomst is verwerkt in de artikelen 10 tot en met 17 van de algemene voorwaarden.

 

 

De doeleinden

Meer specifiek worden de persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

- het optimaliseren van de website;

- het verwerken van de aanmelding voor een proefles (het bevestigen van de aanmelding en het versturen van informatie over de geboekte training);

- het verwerken van een inschrijving voor een training;

- het informeren van de trainer over een nieuwe deelnemer;

- informeren van de deelnemer (via e-mail of sms) over wijzigingen en annuleringen van de training;

- het versturen van een introductie aanbieding per e-mail;

- het op de hoogte houden (via e-mail of sms) van nieuwe locaties/trainingen en aanbiedingen;

- het aanmaken van een account;

- het beheren van het door jou gekozen wachtwoord;

- het uitvoeren van een bestelling en het toevoegen van strippen en/of een lidmaatschap aan uw persoonlijke account;

- het op de hoogte brengen van de trainer van de gedane aankoop;

- u informeren over het verloop van de strippenkaart en/of het lidmaatschap (dit betreft onder andere het informeren bij lange afwezigheid en het informeren bij het bijna verlopen van de geldigheidsduur van de strippen);

- u informeren (via e-mail of sms) over wijzigingen in het trainingsaanbod;

- u informeren (via e-mail of sms) over speciale aanbiedingen en acties;

- u informeren met u en/of het onderhouden van contact met u;

- contact met u opnemen/onderhouden.

 

Gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en indien nodig bewaard. Uw persoonsgegevens worden door Bootcamp Team verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van dienstverlening.

Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, dan kunnen uw persoonsgegevens met derden gedeeld worden. Deze derden worden aangemerkt als verwerker. Bootcamp Team heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met deze partijen en deze partijen verplicht tot zorgvuldigheid en optimale beveiliging van de persoonsgegevens.

 

De bewaartermijnen

Bootcamp Team voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. Bootcamp Team bewaart uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter maximaal tot drie jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening.

 

De beveiligingsmaatregelen

Bootcamp Team heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo maakt Bootcamp Team onder andere gebruik van beveiligde computers en software alsmede van beveiligde netwerkverbindingen (SSL).

 

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:

- Recht op inzage;

- Recht op rectificatie en aanvulling;

- Recht op vergetelheid;

- Recht op beperking van de verwerking;

- Recht van bezwaar

Bootcamp Team heeft een procedure opgesteld voor het geval dat u verzoekt om een u toekomend recht uit te oefenen. Wanneer u gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar welkom@bootcampteam.com. Bootcamp Team zal binnen maximaal 14 dagen reageren.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening en op de website van Bootcamp Team. Bootcamp Team kan deze privacyverklaring aanpassen, wijzigingen zullen hierbij op de website worden gepubliceerd.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

Bootcamp Team kan cookies gebruiken om uw ervaring met onze website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast voor dat de website snel is, u onze website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen.

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze website bezoekt. Let op: zonder cookies is het mogelijk dat de website niet volledig functioneert.

Door opslag van cookies zorgen we bovendien dat:

- u ingelogd blijft en ongestoord trainingen kunt reserveren;

- de website snel is;

- Bootcamp Team fouten op de website kan opsporen;

- Bootcamp Team verbeteringen van de website kan testen;

- Bootcamp Team u persoonlijk kan adviseren op basis van wat u eerder heeft gekocht;

- U optimale lokale informatie ontvangt;

 

Links

Op onze website en in onze app kunnen links naar andere websites staan. Bootcamp Team is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of de privacybescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende websites te lezen.

 

Publicatie van foto’s

Bootcamp Team maakt tijdens de trainingen foto’s die zij kan gebruiken ten behoeve van communicatie- en marketingdoeleinden. Door gebruik te maken van onze dienstverlening gaat u hiermee akkoord. Indien u niet wenst dat een foto gepubliceerd wordt, dan kunt u dit aan ons melden door een e-mail te sturen naar welkom@bootcampteam.com.

 

Zichtbaarheid in de beveiligde ledenomgeving

Bootcamp Team toont in de beveiligde ledenomgeving de voor- en achternamen van de deelnemers die zich hebben aangemeld voor de betreffende training. Door gebruik te maken van onze dienstverlening gaat u hiermee akkoord.

 

Intellectueel eigendomsrecht

Onze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Bootcamp Team.

 

Wijziging

Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van Bootcamp Team en op onze website. Bootcamp Team kan deze privacyverklaring aanpassen, wijzigingen zullen hierbij op de website worden gepubliceerd.

 

© Bootcamp Team